Thủy Sản Hai Nắm

Công Ty TNHH Thủy Sản Hai Nắm (HANAFISH) thành lập năm 2019, là công ty sản xuất, chế biến xuất khẩu cá tra đông lạnh tại Hồng Ngự Đồng Tháp – xuất thân từ gia đình giàu truyền thống nuôi cá, khởi đầu từ cá tra tự nhiên đến nuôi thương phẩm.

Đây là trang web đa ngôn ngữ (Việt – Anh – Trung), được xây dựng từ WordPress. Giới thiệu thông tin, lịch sử phát triển và các sản phẩm của công ty.