TMR Hongkong

TMR Hongkong là một công ty chuyên tổ chức sự kiện tại Hongkong. Website http://tmrhongkong.net/ giúp giới thiệu thông tin về công ty và các dự án thành công  cùng với các khách hàng đã từng làm việc và hài lòng với dịch vụ của TMR Honkong. Website cũng có 1 trang tuyển dụng riêng cho mình giúp các ứng viên có thể chủ động liên hệ với công ty.